Send off-chain

Chuyển Nội bộ đến các người dùng khác (Không có OTP)

post
Send off-chain

https://api.vndc.io/merchant/submit_send_offchain
Request
Response
Request
Headers
Access-Client-Token
required
string
Content-Type
required
string
application/json
accept
required
string
application/json
Body Parameters
account_receive
required
string
tài khoản nhận
amount_send
required
string
số lượng muốn chuyển
coin
required
string
loại coin
Response
200: OK
Successfully
{
"code": "success",
"data": {
"transaction_number": "BTC002059085",
"to_account": {
"username": "5158828",
"fullname": "Huỳnh Anh Tấn"
}
}
}
401: Unauthorized
{
"code": "notEnoughBalanceAvailable",
"message": "Không đủ số dư khả dụng"
}
Possible values are:
. notEnoughBalanceAvailable: Không đủ số dư khả dụng
. missingAuthorization: Unauthorized access. Missing or invalid access client token
403: Forbidden
{
"code": "notEnoughBalance",
"message": "Không đủ số dư khả dụng"
}
Possible values are:
. notEnoughBalanceAvailable: Không đủ số dư khả dụng
. createTransferFailure: Tạo đơn hàng gửi offchain thất bại
404: Not Found
{
"code": "emptyCoin",
"message": "Loại coin được yêu cầu"
}
Possible values are:
. emptyCoin: Loại coin được yêu cầu
. invalidCoin: Loại coin không hợp lệ
. emptyAccountReceive: Tài khoản nhận được yêu cầu
. notFoundAccountReceive: Không tìm thấy tài khoản nhận
. emptyAmount: Số tiền được yêu cầu
. limitMinAmountTransfer: Số tiền quá nhỏ
. limitMaxAmountTransfer: Số tiền quá lớn