Send off-chain

Chuyển Nội bộ đến các người dùng khác (Không có OTP)
post
https://api.vndc.io/merchant/
submit_send_offchain
Send off-chain